ฝึกคนครัวบนเรือรุ่นแรกดันแรงงานสู่การเดินเรือระหว่างประเทศ

“สพร.13” ประเดิมฝึกคนครัวบนเรือรุ่นแรก  ตั้งเป้าอบรมต่อเนื่อง 9 รุ่น ดันแรงงานสู่การเดินเรือระหว่างประเทศ  เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายสมชาติ สุภารี ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (สพร.13 ) กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

ว่า  เป็นการจัดอบรมฯ รุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 15 – 20 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนนั้นทำงานบนเรือเป็นอาชีพอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดคุณสมบัติด้านการรับรองให้ได้ตามมาตรฐานการเดินเรือ กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานที่ตรงตามมาตรฐานในการประกอบอาชีพบนเรือไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งระหว่างประเทศ ในประเทศ หรือเรือท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่ถูกกำหนดให้คนครัวบนเรือที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยวขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การจัดการเก็บอาหาร การควบคุมห้องจัดเก็บอาหาร การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการจัดเตรียมอาหารจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทะเล 2006 (Maritime Labor Convention: MLC 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นายสมชาติ กล่าวต่อว่า  สิ่งสำคัญคนครัวบนเรือต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 75 ตามพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวเรือต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของกพร. ซึ่งสพร.13 จะดำเนินการฝึกอบรม 9 รุ่น ทุกเดือน ทั้งนี้รุ่นที่ 2 จะฝึกอบรมในวันที่ 19 – 24 ก.พ. 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews